Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement Radboud Tennis Personeelsvereniging Radboud.

Artikel 1.   Begripsomschrijvingen.

Artikel 1.1   Leden.

Lid van de vereniging kunnen zijn:

  1. Zij, die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Radboud Universiteit Nijmegen of het RadboudUMC, al dan niet bezoldigd, bij deze instellingen werkzaam zijn.
  2. Zij die met een lid, conform artikel 1.1, een economische eenheid vormen en als zodanig een gezamenlijke huishouding voeren op een woonlocatie cq adres.
  3. Zij, die op basis van een arbeidsovereenkomst van derden bij de Radboud Universiteit Nijmegen of het RadboudUMC werkzaam zijn aan gesubsidieerde projecten ten behoeve van onderwijs en onderzoek.
  4. Zij, die vallen onder een wachtgeldregeling, een uitkeringsregeling of andere sociale regelingen, alsmede zij die van een vervroegde uittredingsregeling gebruik maken, een ouderdomspensioen of een andere uitkering genieten op grond van bepaalde sociale verzekeringswetten. Voorwaarde daarbij is wel, dat zij direct hieraan voorafgaand, overeenkomstig het onder a. en b. van dit lid gestelde, werkzaam zijn geweest aan genoemde instellingen.
  5. Zij, die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of van tenminste 10 % van de stemgerechtigde leden door de algemene ledenvergadering met 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen als erelid zijn benoemd.

Artikel 1.2   Leden van het bestuur.

Leden van het bestuur zijn zij die krachtens artikel 5 van de statuten van de Personeelsvereniging, tevens conform artikel 1.1 van dit reglement, uit en door de stemgerechtigde leden van de sectie tennis zijn gekozen voor het bestuur van de sectie tennis van de Personeelsvereniging Radboud Universiteit Nijmegen en RadboudUMC.

Artikel 1.3   Donateurs.

Donateurs zijn natuurlijke- of  rechtspersonen, die de sectie tennis steunen. Zij behoeven niet werkzaam te zijn conform artikel 1.1. Zij verkrijgen door hun bijdrage geen recht tot deelname aan de activiteiten van de sectie echter zij worden wel geïnformeerd over alle aangelegenheden van en over de sectie.

Artikel 1.4   Gastleden, Introducés.

Gastleden ofwel introducés zijn natuurlijke personen die recht hebben op deelname van alle activiteiten van de sectie tennis mits de deelname van de voorkeur hebbende leden conform artikel 1.1 niet in gevaar komt. Het bestuur van de sectie tennis is gemachtigd maximaal 10 % van het ledenbestand aan gastleden aan te nemen. Op verzoek van het bestuur van de sectie tennis kan door het bestuur van de Personeelsvereniging ontheffing worden verleend om een groter aantal gastleden toe te laten. Deze ontheffing moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd. Introduceren van gastleden is slechts voorbehouden aan leden en bestuursleden. Zij kunnen slechts één persoon introduceren.

Artikel 1.4.1   Categorieën gastleden, introducés.

Er worden twee categorieën gastleden en introducés onderscheiden:

  1. Bijzondere gastleden/introducés. Dit zijn zij die tenminste twee jaar werkzaam zijn geweest bij tenminste één van de instellingen genoemd in artikel 1.1. van dit reglement en in die periode als zodanig een bestuursfunctie dan wel een functie als commissielid binnen de sectie hebben bekleed. Bij beëindiging van het dienstverband, kan het bestuur het voormalig bestuurslid of voormalig commissielid voor bepaalde jaren als bijzonder gastlid/introducé toelaten. Toelating kan alleen volgen, wanneer dat direct aansluit op het beëindigen van het dienstverband en/of het bestuurs- en/of commissielidmaatschap. Onder bepaalde omstandigheden kan het bestuur ook andere personen, waarvan het lidmaatschap zou komen te vervallen benoemen tot bijzonder gastlid/introducé. Ook dan slechts aansluitend op het lidmaatschap. Voor deze categorie geldt een apart contributiebedrag.
  2. Gastleden/introducés van buiten. Dit zijn zij die niet vallen in de categorie genoemd in artikel 1.4.1 en die door een lid van de sectie tennis danwel door een lid van het bestuur zijn geïntroduceerd. Voor deze categorie geldt een apart contributiebedrag.

Artikel 2.   Maximaal ledenaantal.

Het maximale aantal leden is afhankelijk van de grootte van de accommodaties van de sectie tennis. Het bestuur van de sectie stelt het maximale aantal leden en introducés vast. Met de nu beschikbare mogelijkheden voor het beoefenen van de tennissport bedraagt dit aantal 425 leden.

Artikel 3.   Minimale leeftijd.

De minimum leeftijd op het moment van aanmelden bedraagt voor gastleden/introducés 18 jaar. Voor werknemers, werkzaam bij instellingen genoemd in artikel 1.1, geldt geen leeftijdgrens.

Artikel 4.   Accommodaties.

Artikel 4.1   Gebruik van de accommodatie.

Het is niet toegestaan gebruik te maken van de accommodaties van de sectie tennis, zolang de verschuldigde contributie en/of andere betalingsverplichtingen niet zijn voldaan.

Artikel 4.2    Verblijf op de accommodaties.

Leden en introducés zijn verplicht de aanwijzingen van de bestuursleden van de sectie tennis en/of de beheerders van de accommodaties en/of de daartoe aangewezen vertegenwoordigers op te volgen.

Artikel 4.3   Toegang tot de accommodaties.

De accommodaties van de sectie tennis zijn toegankelijk gedurende de door het bestuur te bepalen tijden, behoudens de goedkeuring door de beheerders van de accommodaties danwel hun vertegenwoordigers.

Artikel 4.4   Schoeisel.

De leden van de sectie tennis mogen uitsluitend gebruik maken van de accommodaties van de sectie met originele tennisschoenen, m.a.w. sportschoenen zonder hakken en positief profiel.

Artikel 4.5   Baanreglement/afhangreglement.

Het bestuur stelt een baanreglement en/of een afhangreglement vast waarin nadere regels met betrekking tot het gebruik van de accommodaties zijn opgenomen. Deze reglementen worden gepubliceerd en opgenomen op de website van de sectie tennis bovendien worden deze geplaatst op het mededelingenbord nabij de accommodatie.

Artikel 4.6   Incidentele introductie tot de accommodaties.

Met uitzondering van de in artikel 1.4 genoemde introductie van gastleden/introducés is het introduceren danwel het toelaten van een niet tot de sectie tennis behorende speler(s) niet toegestaan. Met een geldige introductiekaart, verkrijgbaar aan de balie van het Universitair Sportcentrum, is het wel mogelijk een speler te introduceren echter met uitzondering van de banen die gereserveerd zijn voor de clubavond (woensdagavond van 17.00 tot 23.00 uur) van de sectie tennis, alsmede de clubochtend (zondagochtend van 10.00-12.00u).

Artikel 5   Contributie.

Artikel 5.1   Hoogte van de contributie.

De hoogte van de contributie wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Alle leden worden ruim van tevoren schriftelijk in kennis gesteld in geval van wijziging van de hoogte van de contributie. Voor de categorieën genoemd in artikel 1.4.1 gelden verschillende tarieven.

Artikel 5.2   Contributieverplichting.

Het tennisseizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december. Omstreeks de jaarwisseling ontvangen de leden een verzoek tot betaling van de contributie voor het nieuwe seizoen. De leden zijn verplicht de verschuldigde contributie voor 1 maart te voldoen. Zij die zich als lid aanmelden bij de sectie tennis in de periode 1 oktober tot en met 15 december behoeve voor deze periode geen contributie te betalen echter zij zijn wel verplicht voor het nieuwe tennisseizoen de contributie te voldoen. Bij aanmelding na 1 maart en voor 1 oktober wordt de contributie naar rato door het bestuur vastgesteld.

Artikel 6   Beëindiging lidmaatschap.

Artikel 6.1   Opzeggen lidmaatschap.

Opzeggen/beëindigen van het lidmaatschap van de sectie tennis moet schriftelijk plaatsvinden bij de ledenadministratie en wel 1 maand voor ieder nieuw tennisseizoen dus voor 1 december. Omdat het lidmaatschap van een gastlid/introducé van buiten, categorie conform artikel 1.4.1, samenhangt met het lidmaatschap van een lid, wordt bij beëindiging van het lidmaatschap van een lid van de sectie tennis, categorie conform artikel 1.1, automatisch het lidmaatschap van zijn gastlid/introducé beëindigd.

Artikel 6.2   Beëindiging lidmaatschap.

Bij het niet voldoen van betaling van de contributie voor 1 mei van het tennisseizoen en na diverse verzoeken van de ledenadministratie wordt het lidmaatschap automatisch beëindigd. In uitzonderlijke gevallen kan door het bestuur een financiële regeling met een lid worden getroffen om beëindiging van het lidmaatschap te voorkomen.

Artikel 7.   Ledenadministratie.

De leden/gastleden/introducés zijn verplicht alle relevante wijzigingen in zijn of haar persoonlijke gegevens schriftelijk en zo spoedig mogelijk door te geven aan de ledenadministratie. Alle aanschrijvingen en uitnodigingen worden gezonden aan het adres dat bij de ledenadministratie bekend is. Bij herhaalde retourzendingen of onbestelbaar stopt automatisch de verzending van alle correspondentie naar dat lid.

Artikel 8.   Bestuur.

Artikel 8.1   Samenstelling van het bestuur.

Het bestuur bestaat tenminste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een vice-voorzitter en/of een ledenadministrateur te benoemen, bovendien kan een lid van de toernooicommissie en/of een lid van een andere commissie deel uit maken van het bestuur. Deze personen worden uit en door de stemgerechtigde leden van de sectie tennis tijdens de algemene ledenvergadering gekozen.

Artikel 8.2   Aftreden van het bestuur.

Indien op enig moment het voltallig bestuur aftreedt zal dit bestuur fungeren als tijdelijk bestuur tot de algemene ledenvergadering een nieuw bestuur heeft gekozen. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de laatstelijk reglementair aftredende bestuursleden als tijdelijk bestuur. Het tijdelijk bestuur is gehouden zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering bijeen te roepen voor het kiezen van een nieuw bestuur.

Artikel 8.3   Benoemingsperiode van het bestuur.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Aftredende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen. Bestuursleden gekozen voor een tussentijdse vacature zullen aftreden op het moment dat de voorgaande bestuursleden reglementair af hadden zullen treden.

Artikel 8.4   Kandidaatstelling voor het bestuur.

De kandidaatstelling van nieuwe bestuursleden kan geschieden op voordracht van het bestuur of op voordracht van tenminste 10 stemgerechtigde leden. In het laatste geval moet een lijst met de handtekeningen van de leden, die de voordracht steunen, uiterlijk twee weken voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij het bestuur ingediend worden e.e.a. vergezeld van een bereidverklaring door de kandidaat.

Artikel 9.   Algemene ledenvergadering.

Artikel 9.1   Agenda van de algemene ledenvergadering.

De agenda van de algemene ledenvergadering bevat, naast de uit artikel 5 en artikel 8 van het huishoudelijk reglement van de sectie tennis voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste 14 dagen voor de algemene ledenvergadering door minimaal 5 leden schriftelijk is ingediend bij de secretaris. Het voorstel wordt toegevoegd aan de agenda van de algemene ledenvergadering. Voorts zal worden besproken al hetgeen de tot de bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 9.2   Behandeling van agendapunten.

Alle op de agenda van de algemene ledenvergadering voorkomende punten worden behandeld. Tevens wordt behandeld een staande de vergadering gedaan voorstel, mits ondersteund door minimaal 5 leden, welk voorstel naar het oordeel van het bestuur rechtstreeks verband dient te houden met het aan de orde zijnde agendapunt. Op verzoek van tenminste 20 leden van de sectie tennis is de voorzitter verplicht een buitengewone algemene ledenvergadering te laten uitschrijven mits de opgave van het te behandelen onderwerp met toelichting schriftelijk bij hem is ingediend.

Artikel 9.3   Kascommissie.

De kascommissie bestaat uit tenminste 2 leden door de algemene ledenvergadering gekozen uit de categorieën genoemd in artikel 1. van dit reglement. Jaarlijks zijn de leden van de kascommissie aftredend echter zij zijn slechts tweemaal herkiesbaar.

Artikel 9.4   Werkzaamheden kascommissie.

De kascommissie controleert, in overleg met de penningmeester, de financiële administratie en zal hiervan verslag doen, hetzij schriftelijk en/of mondeling, in de algemene ledenvergadering.

Artikel 10.   Wedstrijden en toernooien.

Wedstrijden, toernooien en andere evenementen worden na goedkeuring door het bestuur georganiseerd door de daartoe aangewezen personen en commissies.

Artikel 11.   Verantwoordelijkheid.

De sectie, het bestuur van de sectie tennis en commissieleden, dragen geen enkele verantwoordelijkheid van welke aard dan ook.

Artikel 12.   Communicatie met de leden.

De aanschrijvingen, oproepen en andere correspondentie zullen, om kosten te besparen, bij voorkeur verzonden worden per e-mail.

Artikel 13.   Overige aangelegenheden.

In alle overige zaken die niet zijn opgenomen in dit reglement beslist het bestuur van de sectie tennis, dit eventueel in overleg met diverse personen en/of instanties.   Bestuur sectie tennis PV Radboud Tennis. November 2005.   Dit reglement is vastgesteld conform de Statuten van de Vereniging en het Huishoudelijk Reglement van de Personeelsvereniging Radboud Universiteit Nijmegen en RadboudUMC Nijmegen. 25 augustus 2004 kenmerk BR2508012004.