Historie

De jaren vijftig …. de spelers

Rakubal is in maart 1953 opgericht. Enkele enthousiastelingen, voornamelijk personeelsleden van de pas opgerichte medische faculteit, besloten in Universitair verband samen te gaan tennissen. Er werd een baan gehuurd bij de Goffert en een maal per week, op de dinsdagavond, werd gespeeld met echtgenoten en verloofden… zij mochten ook meedoen, al was het maar om de groep zo groot mogelijk te laten zijn! Er waren toen tussen de 8 en 12 personen waarvan een van hen, de heer Ad Reijnen van de afdeling medische fotografie, belast werd met het finacieel beheer. Er was dus nog geen officiële vereniging, er was geen bestuur en dus ook geen notulen etc. het was gewoon een gezellig personeelsgroepje. Naast personen als de hoogleraren Lammers en Kuyper waren ook in deze groep opgenomen de dames Domburg, Visser, Schaars en de familie van Huyzen. In 1954/1955 werd o.a. Toon Lintsen toegevoegd aan dit gezelschap. De belangstelling onder het personeel werd steeds groter en er was behoefte aan uitbreiding van tennismogelijkheden. Het is bekend dat eind jaren vijftig een tennisbaan bij de verpleegstersflat werd opgeleverd. In het weekend was het toegestaan dat personeel daar mocht tennissen. Daarnaast werd er hier en daar een baan gehuurd zoals b.v. bij tandarts Rutgers aan de Kwakkenberg.

De jaren zestig …. de structuur en organisatie

Er kwam enige structuur en organisatie van de sportbeoefening voor het personeel van universiteit en ziekenhuis. Initiatiefnemer op dit gebied was dhr. J.F.van der Linden, chef afdeling personeelszaken College van Curatoren KUN. In 1966 werd door de toenmalige ‘Ontspanningsvereniging’ aan de tennissers het verzoek gedaan een bestuur te vormen. Waarschijnlijk om het een of ander wat officiëler te laten plaatsvinden. Op 20 maart 1967 vergaderen een aantal mensen en de heer Han Thijssen wordt de eerste officiële voorzitter. De contributie werd vastgesteld op f5,- per kalenderjaar en er waren 93 leden. Op de begroting stonden twee posten: f450,- en f50,- voor administratie- en vergaderkosten. In 1967 kregen we ook enkele uren de beschikking over enkele tennisbanen van het pas voltooide universitair sportcentrum, bovendien werden er ’s winters twee banen gehuurd in sporthal Grootstal en wel op donderdagavond. In 1969 wordt de Personeelsvereniging van de KUN opgericht en worden we officieel sectie tennis van de PV. De eerste voorzitter van de sectie tennis van de PV wordt de heer Joop Rijk.

De jaren zeventig …. de tennisaccommodaties e.d.

De sectie groeit, de tennismogelijkheden werden te krap en er worden plannen gemaakt voor een tweede baan bij de verpleegstersflat. De kosten van aanleg zijn f19.000,-. De sectie Tennis krijgt helaas geen steun van het College van Bestuur en de Gemeente Nijmegen gaf geen toestemming voor het rooien van enkele bomen. De plannen voor uitbreiding gaan gewoon door dus er werd gezocht naar andere mogelijkheden. De contributie wordt in 1970 fors verhoogd (naar f25,-) en onder leiding van de heer Toon Lintsen wordt er een grote loterij georganiseerd om een deel van de aanleg van een extra tennisbaan te kunnen financieren. De loterij leverde uiteindelijk f17.500,– op. Uiteindelijk lukte het in 1974 om naast de studentenbanen, die we dus enkele uurtjes per week mochten gebruiken, toch enkele personeelsbanen op het Universiteit sportcentrum in gebruik te nemen. Het College van Bestuur en de sectie tennis financierden samen 2 tennisbanen. Dat waren baan 6 en 7. We hebben in het archief deze officiële documenten gevonden. Een tennisbaan is dus eigendom van de sectie tennis! De sectie tennis blijft maar groeien. In 1977 worden er ’s winters naast de banen in sporthal ‘Grootstal’ ook nog banen gehuurd in sporthal ‘de Schaapskooi’ in Bemmel. In 1978 functioneert voor het eerst een toernooicommissie en worden in dat jaar de eerste clubkampioenschappen gespeeld. In 1981 nam de heer Dries Voet, na 12 jaar voorzitterschap van Joop Rijk, de voorzittershamer over. In 1982 werd, na een zeer enerverende ledenvergadering, het introductiebeleid uitgebreid. Introduceren bleef niet meer beperkt tot de categorie “echtgenoten en verloofden” maar nu konden ook -derden- introducélid worden van de sectie tennis.

De jaren tachtig …deel 1… het jubileumfeest

Er was geen gelegenheid geweest om het 25-jarig bestaan te vieren. Dat waren we immers vergeten omdat we in 1983 pas hadden kunnen vaststellen dat we 30 jaar bestonden. In 1983 werd de heer Lex Bouts voorzitter en hij zorgde direct voor een feestje en in dat jaar op zaterdag en zondag 11 en 12 juni wordt het 30-jarig bestaan gevierd. Er was een feestcommissie o.l.v. Theo Guffens, er was een tennistoernooi, een koud buffet, een feestavond, en de onthulling van de clubnaam. Hier was een wedstrijd aan voorafgegaan. De nieuwe naam werd:Quick Quick Slow… De naam werd op de feestavond met grote hilariteit ontvangen. Kort na dit feestweekend werd er door het bestuur snel een enquête georganiseerd of de naam wel ‘aansloeg’ binnen de vereniging. U begrijpt het al…het is dus niets geworden. De naamgeving werd op de lange baan geschoven, het bleef dus gewoon sectie tennis. De winnaar van de prijsvraag heeft, dacht ik, zijn prijs later weer ingeleverd.

De jaren tachtig …deel 2… de naam en de leden

In 1983 tellen we 630 leden. een bestuur van 6 leden, 4 commissies, 5 tennistoernooien en dat alles met een contributie van f40,- per jaar. Als enige tennisvereniging in Nijmegen hadden we de beschikking over de beste tennismogelijkheden zowel in de zomer- als in de winterperiode. In 1984 werden de bedragen aangepast naar f45,- voor gewone leden, f65,- voor echtgenoten/verloofden van de leden en f70,- voor buitenleden/introducés. Er ontstond een wildgroei in het ledenbestand. Bijna 40% van het bestand waren introducés. Toegestaan was slechts 10 a 15% van het reguliere ledenbestand. Regelmatig werd door het bestuur van de Personeelsvereniging gewezen op deze onjuiste en voor onze instelling ongepaste situatie. In 1985 werd het introductiebeleid door het toenmalige bestuur aangescherpt. Dit werd niet in dank aanvaard en het bestuur werd oubolligheid in het besturen van de sectie verweten. Er kwam een aanpassing in het huishoudelijk reglement en het voorstel haalde nipt de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. Om het introduceren te beperken werd de contributie voor introducés verhoogd naar f120,-. In 1986 waren er ruim 430 leden waaronder 83 introducés en voor het introduceren werd een wachtlijst aangelegd. In 1987 waren er 441 leden en 89 introducés. De sectie tennis bruiste eind jaren tachtig van activiteiten. Regelmatig kwam het clubblad ‘Topspin’ uit onder leiding van een zeer kundig redactieteam. Er waren winter- en zomercompetities en toernooien onder verantwoordelijkheid van een enthousiaste toernooi- bar- evenementen- en kadocommissie. De technische commissie coördineerde de KNLTB-wintercompetitie in het Racketcentrum te Nijmegen en er werd gestart met een uitwisseling tussen TV Brakkenstein en TV Dekkerswald.
De ledenadministratie werd door ons lid Henk Jansen, werkzaam bij het URC (thans UCI) in de computer verwerkt. We noemden hem computer-Henkie en hij maakte ook prachtige indelingen voor onze toernooien. In de algemene ledenvergadering werd op voorstel van ons lid mw.Maggie van den Broek een naam voor onze vereniging aangenomen. We waren nu RAdboud KUn BAL =RAKUBAL. Een ander lid, dhr.Bernard Ellenbroek, vroeg om een koude douche in het tennispaviljoen. Helaas is deze er nooit gekomen.

De jaren negentig … de ups en downs

In 1990 waren er ongeveer 330 leden. Door het nieuwe introductiebeleid alsmede door het toepassen van een nauwkeurige ledenadministratie gaf dit een daling van het ledenbestand te zien. In 1991 nam Lex Bouts afscheid als voorzitter. Hij werd opgevolgd door Anton van Oort die reeds vanaf 1988 als bestuurslid functioneerde. Vanaf 1992 werden veel bestuursvergaderingen gehouden in café Groenewoud, wat later bleek een soort vaste vergaderplaats te zijn voor onze bestuursvergaderingen. In 1992 werd de sectie zeer onaangenaam verrast omdat de tennisbaan aan de Gerard van Swietenlaan plotseling ging verdwijnen. er werd een bouwkeet geplaatst op de gravelbaan. Er was natuurlijk niets aan te doen ondanks heftige protesten. In 1994 werden alle tennisliefhebbers zeer onaangenaam verrast, zeg maar verbijsterd toen we moesten waarnemen dat grote bulldozers de 9 gravel tennisbanen gingen opruimen. Het zou beter worden en het was onderhoudsvrij…zo werd verteld! In juni 1994 begon men met deze renovatie met veel irritaties voor onze leden.

De jaren tweeduizend … en hoe nu verder

In het jaar 2000 hebben we afscheid moeten nemen van onze tennisleraar Theo Damen, die ruim 20 jaar onze tennislessen heeft verzorgd, hij werd opgevolgd door Leo Nefkens. ook in dat jaar hebben we afscheid moeten nemen van de familie Cornelissen als beheerders van sporthal Grootstal. Zij werden opgevolgd door Anton van Wel. Vanaf 2002 mogen we gebruik maken van de prachtige kunstgrasbanen van het USC. Inmiddels hebben we sinds 2003 niet meer de beschikking over sporthal Grootstal, maar kunnen we voortaan terecht in het racketcentrum te Nijmegen, sinds 2009 omgebouwd tot My Healthclub Nijmegen, die over 4 tennisbanen beschikt.

2012: Nieuwe Naam

Sinds 1 januari 2012 heeft de sectie een nieuwe naam: RADBOUD TENNIS. Deze naam sluit beter aan bij de Personeelsvereniging Radboud en is, ook voor buitenstaanders, heel herkenbaar.

2017: Nieuwe website

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuwe website.